Konstytucja PTI

KONSTYTUCJA STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO W IRLANDII

Oficjalna nazwa stowarzyszenia:

Polish Teachers of Ireland (PTI)

Polska nazwa stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Polskiego w Irlandii

Cel organizacji

Ogólnym celem Stowarzyszenia jest krzewienie nauki języka polskiego.

Dążąc do realizacji tego celu, Stowarzyszenie będzie:

  • współpracować z Wydziałem Oświaty w zakresie polskiej specyfikacji dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych

Członkostwo

  1. Członkiem uprawnionym jest każdy, kto zajmuje się nauczaniem języka polskiego w Irlandii.
  2. Komitet może według własnego uznania przyznać członkostwo honorowe.

Opłata członkowska

Korzyści wynikające z członkostwa przysługują tylko po opłacenia rocznej składki. Decyzję o podwyższeniu składki członkowskiej na bieżący rok szkolny podejmuje PTI.

Prezydium

Przedstawicielami Stowarzyszenia nauczycieli polskich w Irlandii będą:

  • Przewodniczący
  • Wiceprzewodniczący
  • Sekretarka
  • Skarbnik

Żaden z członków prezydium nie może sprawować swojej funkcji dłużej niż przez cztery kolejne lata.

Obowiązki Przewodniczącego:

Koordynuje wszystkie działania Stowarzyszenia oraz przewodniczy wszystkim posiedzeniom tegoż. Przewodniczący ma prawo reprezentować Stowarzyszenie publicznie.

Obowiązki wiceprzewodniczącego:

W czasie nieobecności Przewodniczącego wykonuje jego obowiązki.

Obowiązki Sekretarza:

Odpowiada za organizację działań i korespondencję Stowarzyszenia. Niektóre obowiązki Sekretarza mogą być przekazane innym członkom Komitetu. Sekretarz ma prawo reprezentować Stowarzyszenie publicznie. Sekretarz przedstawia członkom Stowarzyszenia sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w minionym roku.

Obowiązki Skarbnika:

Prowadzi rachunkowość wszystkich środków finansowych Stowarzyszenia oraz przedstawia regularne sprawozdania finansowe na posiedzeniach Stowarzyszenia. Rok rozliczeniowy Stowarzyszenia rozpoczyna się wraz z datą powołania Stowarzyszenia. O sygnatariuszach czeków decyduje Prezydium. Skarbnik przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe.

Spotkania Stowarzyszenia

Planowe zebranie Stowarzyszenia odbywa się na zakończenie pierwszego semestru roku szkolnego. Zawiadomienie o zwołaniu dorocznego zebrania przesyła się wszystkim członkom co najmniej czternaście dni przed terminem spotkania. Coroczne spotkanie może odbyć się online. Wszyscy członkowie mają prawo uczestniczyć. Tematy do omówienia powinny być składane w formie pisemnej do Sekretarza co najmniej z 7- dniowym wyprzedzeniem. Członkowie honorowi nie mają prawa głosu.

Nadzwyczajne spotkania Stowarzyszenia

Nadzwyczajne spotkania Stowarzyszenia może być zwołane w każdym czasie przez Sekretarza na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 6 członków. O zwołaniu spotkania nadzwyczajnego członków Stowarzyszenia powiadamia się z dziesięciodniowym wyprzedzeniem.

Zmiany w Konstytucji

Mogą nastąpić wyłącznie na zebraniu Stowarzyszenia, po zawiadomieniu wszystkich członków z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem. Każda poprawka musi zostać przyjęta większością dwóch trzecich głosów obecnych na zebraniu członków.

Kontakt

Razem dla języka polskiego w Irlandii

Razem dla języka polskiego w Irlandii